O noso laboratorio está situado na EUET Forestal da Universidade de Vigo (Galicia, España). O director do laboratorio é Adolfo Cordero Rivera.

Na actualidade a principal das nosas liñas de investigación céntrase na Selección sexual, e para o estudio e investigación da mesma, eleximos Odonatos como organismos modelo. Outros campos de interese das nosas investigacións son a evolución do polimorfismo da coloración das femias, o control biolóxico de pragas e a ecoloxía da conservación. Estamos na actualidade inseridos en muitos proxectos que empregan Odonatos como organismos modelo e, ao mesmo tempo, encargámonos das ensinanzas universitarias da Ecoloxía e Bioloxía da Conservación para os estudantes de forestais.

Resumo de proxectos en curso ou ben xa finalizados pero ainda activos:
 • Título do proxecto: “Sexual selection and the evolution of mating strategies in odonates (ODOEVO)“. Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación, CGL2008-02799. 2009-2011. Orzamento: 149.677 €. Investigador principal: Adolfo Cordero Rivera.
 • Título do proxecto: “Mimetic coloration in the Damselfly family Polythoridae (Odonata: Zygoptera): anti-predator strategies in a novel taxonomic group“. Financiado por: Ministerio de Educación y Ciencia, PCI2006-A7-0639. 2007-2008. Orzamento: 15.590 €. Investigador principal: Christopher D. Beatty.
 • Título do proxecto: “Ecological integration and impacts of eucalypt plantations“. Financiado por: Xunta de Galicia (08MRU024371PR). 2008-2011. Orzamento: 94.072,30 €. Investigador principal: María Calviño Cancela.
 • Título do proxecto: “Teledetection of invasive species with image spectrography T(EI)2“.

Algumas das publicacións máis recentes

Ver publicacións
Vexa aquí o listado completo das publicacións de Adolfo Cordero-Rivera
Ver publicacións

Ecoloxía evolutiva dos odonatos:

 • Cordero Rivera, A. & R.A. Sánchez Guillén. 2007. Male-like females of a damselfly are not preferred by males even if they are the majority morph. Animal Behaviour, 74: 247-252.
 • Lorenzo Carballa, M.O. and Cordero Rivera, A. 2007. Are parthenogenetic and sexualIschnura hastata damselflies equal in fertility? Testing sexual conflict theories. Ethology Ecology & Evolution, 19: 291-298.
 • Cordero Rivera, A. & Stoks, R. 2008. Mark-recapture studies and demography. In: Dragonflies and Damselflies: Model organisms for ecological and evolutionary research. A. Córdoba Aguilar (Ed), pp. 7-20. Oxford University Press, Oxford.
 • Van Gossum, H., Sherratt, T.N. & Cordero Rivera, A. 2008. The evolution of sex-limited colour polymorphisms. In: Dragonflies and Damselflies: Model organisms for ecological and evolutionary research. A. Córdoba Aguilar (Ed), pp. 219-229. Oxford University Press, Oxford.
 • Córdoba Aguilar, A. & Cordero Rivera, A. 2008. Cryptic female choice and sexual conflict. In: Dragonflies and Damselflies: Model organisms for ecological and evolutionary research. A. Córdoba Aguilar (Ed), pp. 189-202. Oxford University Press, Oxford.
 • Contreras-Garduño, J., Córdoba-Aguilar, A., Lanz-Mendoza, H., and Cordero Rivera, A. 2009. Territorial behaviour and immunity are mediated by juvenile hormone: the physiological basis of honest signaling? Functional Ecology, 23: 157-163.
 • Córdoba-Aguilar, A.; M. A. Serrano-Meneses & A. Cordero-Rivera. 2009. Copulation duration of nonterritorial Odonate species lasts longer than territorial species. Annals of the Entomological Society of America, 102: 694-701.
 • Lorenzo Carballa, M.O. & A. Cordero Rivera. 2009. Thelytokous parthenogenesis in the damselfly Ischnura hastata (Odonata, Coenagrionidae): genetic mechanisms and lack of bacterial infection. Heredity, 103: 377-384.
 • Lorenzo Carballa, M. O.; Beatty, C, D.; Utzeri, C; Vieira, V. and A. Cordero Rivera. 2009. Parthenogenetic Ischnura hastata revisited: present status and notes on population ecology and behaviour (Odonata: Coenagrionidae). International Journal of Odonatology, 12 (2):395-411.

Conservación e filoxeografía:

 • Velo-Antón, G.; M. García-París, P. Galán & A. Cordero Rivera. 2007. The evolution of viviparity in Holocene islands: Ecological adaptation vs. phylogenetic descent along the transition from aquatic to terrestrial environments. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 45: 345-352.
 • Cordero Rivera, A.; G. Velo-Antón and P. Galán. 2007. Ecology of amphibians in small coastal Holocene islands: local adaptations and the effect of exotic tree plantations. Munibe, 25: 94-103.
 • Velo-Antón, G.; García-París, M. & Cordero Rivera, A. 2008. Patterns of nuclear and mitochondrial DNA variation in Iberian populations of Emys orbicularis (Emydidae): conservation implications. Conservation Genetics, 9: 1263-1274.

Ecoloxía de pragas:

 • Santolamazza-Carbone, S.; M. Pestaña Nieto & A. Cordero Rivera. 2007. Maternal size and age affect offspring sex-ratio in the solitary, egg parasitoid, Anaphes nitens (Hymenoptera: Mymaridae). Journal of Applied Entomology, 125: 23-32.
 • Santolamazza-Carbone, S.; Pestaña-Nieto, M.; Pérez Otero, R.; Mansilla Vázquez, P. & Cordero Rivera, A. 2009. Winter and spring ecology of Anaphes nitens, a solitary egg-parasitoid of the Eucalyptus snout-beetleGonipterus scutellatus. BioControl, 54: 195-209.

Miscelánea:

 • Calviño-Cancela, M.; C. Ayres Fernández & A. Cordero Rivera. 2007. European pond turtles (Emys orbicularis) as alternative dispersers of “water-dispersed” waterlily (Nymphaea alba). Ecoscience, 14: 529-535.
libelulas_copula
libelula_cn1
libelula_cn2
tn_08
tn_01
tn_02
tn_03
tn_04